Kategoria: Wszystkie produkty

Sieć wczesnego ostrzegania

Monitoring radiacyjny kraju Państwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobsługowym, systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (Permanent Monitoring System), dla którego sprzęt i oprogramowanie zostały opracowane i wdrożone przez TD-ELECTRONICS. TD-ELECTRONICS na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), od 2005 roku, prowadzi wsparcie techniczne systemu PMS oraz serwis i konserw ację wszystkich krajowych 37 Stacji (10 starych Stacji PMS oraz 27

Sonda TDLG/TDLGE

Karta katalogowa: TDLG.pdf TDLG jest inteligentną sondą do ciągłego pomiaru mocy dawki w środowisku, realizowanego na licznikach GM. Jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz budynku, w zmiennych warunkach pogodowych. Oferujemy także sondy realizujące dodatkowo pomiar spektrometryczny promieniowania gamma TDSG i TDSG3. Wariant TDLGE – kompaktowa sonda wyposażona w interfejs PoE. Sondy TDLG pracują m. in. w krajowym systemie wczesnego ostrzegania

Sonda SSU-TD

Sonda SSU-TD służy do pomiaru promieniowania α, β i γ przez zastosowanie odpowiednich scyntylatorów. SSU-TD przystosowana jest do instalowania w niej wymiennych scyntylatorów ø40: alfa (SAD-12 D40) beta (SPF-32 D40), gamma (SKG ø40×35 – NaI(Tl)).       Sonda może być także oferowana w postaci scyntybloku z zainstalowanym na stałe scyntylatorem NaI(Tl): 2″ – jako SSTD2″ 3″ –

Typoszereg Izotopowych Mierników TDI

Pomiary Izotopowe realizowane są poprzez mierniki z typoszeregu TDI. Są to mierniki zawierające źródło promieniotwórcze oraz detektor promieniowania jonizującego. W zależności od zastosowanej metody pomiaru, mogą to być mierniki absorpcyjne, odbiciowe (rozproszeniowe) lub fluorescencyjne. Na mierniki typoszeregu TDI firma „TD-ELECTRONICS Tomasz Dudek” posiada, wydane zgodnie z Ustawą „Prawo Atomowe”, przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwolenia:

Mierniki gęstości lub stężenia

Mierniki TDI-xx-OG wykorzystują do swojej pracy metodę rozproszeniową (odbiciową). Stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie metody absorpcyjnej, gdyż (np. ze względów technologicznych) możliwy jest dostęp do medium pomiarowego tylko z jednej strony. Są one stosowane do pomiaru gęstości, stężenia, grubości a także grubości warstwy pokrycia. W miernikach tych źródło i

Mierniki grubości i gramatury

Stacjonarny Izotopowy Miernik Grubości lub Gramatury TDI-xx-GR przeznaczony jest do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru grubości lub gramatury folii, papieru, blach, płyt i tafli (w zależności od zastosowanego źródła promieniowania) bezpośrednio na linii produkcyjnej. Wykorzystuje on absorpcyjną metodę pomiaru. Układ głowicy pomiarowej (źródło-detektor) grubościomierza lub gramaturomierza zainstalowany jest na nieruchomej konstrukcji i dokonuje pomiaru wzdłuż przesuwającej się

TAZAR – Miernik Zawartości Naturalnych Nuklidów

Miernik Zawartości Naturalnych Radionuklidów TAZAR przeznaczony jest do badania stężeń promieniotwórczości naturalnej w materiałach budowlanych, skałach, glebie,  odpadach  przemysłowych. Miernik TAZAR według metodyki zgodnej z Instrukcją 455/2010 ITB oraz Rozporządzeniem z 2.01.2007 do Prawa Atomowego dokonuje: pomiaru wartości stężeń potasu, radu i toru (w Bq/kg), obliczenia wartości współczynników kwalifikacyjnych f1 i f2, obliczenia wartości mocy dawki ekspozycyjnej 1 metr nad powierzchnią złoża, obliczenia błędów pomiaru stężeń radionuklidów współczynników kwalifikacyjnych W