Pomiary Izotopowe realizowane są poprzez mierniki z typoszeregu TDI.
Są to mierniki zawierające źródło promieniotwórcze oraz detektor promieniowania jonizującego.

W zależności od zastosowanej metody pomiaru, mogą to być mierniki absorpcyjne, odbiciowe (rozproszeniowe) lub fluorescencyjne.

Na mierniki typoszeregu TDI firma "TD-ELECTRONICS Tomasz Dudek" posiada, wydane zgodnie z Ustawą "Prawo Atomowe", przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwolenia:

 • D-17139 - na wykonywanie działalności polegającej na instalowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 • D-17158 - na wykonywanie działalności polegającej na produkowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 • D-17161 - na wykonywanie działalności polegającej na obrocie źródłami promieniotwórczymi i urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze.
Przy pomocy mierników z typoszeregu TDI możliwy jest pomiar:

Typoszereg izotopowych urządzeń pomiarowych TDI produkcji TD-ELECTRONICS oznaczany jest w następujący sposób:

TDI-Am1-WA-D1-1234
..| ||| || || ||||--- numer wykonania
..| ||| || ||-------- typ detektora
..| ||| || |--------- rodzaj detektora
..| ||| ||----------- nazwa urządzenia
..| |||-------------- ilość źródeł (1 - można opuścić)
..| ||--------------- rodzaj źródła
..|------------------ dla urządzeń zawierających źródło promieniowania

Rodzaj źródła promieniotwórczego:
 • Am - Ameryk (241Am),
 • Cs - Cez (137Cs),
 • Co - Kobalt (60Co),
 • Kr - Krypton (85Kr),
 • Cd - Kadm (109Cd),
 • Pm - Promet (147Pm),
 • Sr - Stront (90Sr),
 • X - lampa RTG.
Nazwa urządzenia:
 • GR - miernik grubości lub gramatury stacjonarny (grubościomierz, gramaturomierz),
 • GT - miernik grubości lub gramatury trawersujący (grubościomierz, gramaturomierz),
 • GE - miernik gęstości lub stężenia do instalacji na rurze (gęstościomierz),
 • GZ - miernik gęstości lub stężenia do instalacji w/na zbiorniku (gęstościomierz),
 • WA - waga taśmociągowa (miernik masy na przenośniku taśmowym lub ślimakowym),
 • PL - miernik poziomu - liniowy (poziomomierz),
 • PP - miernik poziomu - punktowy (przekaźnik poziomu),
 • OG - odbiciowy (rozproszeniowy) miernik grubości, gramatury, lub gęstości,
 • SF - spektrometr fluorescencyjny (radiometryczny analizator rentgenowski).
Rodzaj detektora:
 • K - Komora jonizacyjna,
 • S - Scyntylator,
 • G - licznik GM,
 • P - licznik proporcjonalny,
 • A - półprzewodnikowy.

Na przykład:
TDI-Kr-GT-K1-1000,
oznacza:

 • TDI - wyprodukowany przez TD-ELECTRONICS (TD) miernik zawierający źródło izotopowe (I)
 • Kr - ze źródłem 85Kr
 • GT - Trawersujący miernik gramatury lub grubości (grubościomierz, gramaturomierz)
 • K - z komorą jonizacyjną jako detektor
 • 1000 - o numerze wykonania 1000.