TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Sieć wczesnego ostrzegania

Sieć wczesnego ostrzegania

Monitoring radiacyjny kraju Państwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobsługowym, systemie wczesnego wykrywania skażeńMapaPAA promieniotwórczych PMS (Permanent Monitoring System), dla którego sprzęt i oprogramowanie zostały opracowane i wdrożone przez TD-ELECTRONICS.
TD-ELECTRONICS na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), od 2005 roku, prowadzi serwis i konserwację wszystkich krajowych stacji PMS zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Gdyni, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Sanoku, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Toruniu, Warszawie i Łodzi.

 

Dane o mocy dawki [nSv/h], widmie promieniowania gamma, intensywności opadów i temperaturze z 13 stacji pomiarowych są mierzone i transmitowane automatycznie poprzez sieć GPRS do PAA (co godzinę w sytuacji normalnej i co 10 minut w sytuacji awaryjnej). Dane te są analizowane na bieżąco w całodobowym Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR) PAA a także wysyłane automatycznie do odpowiednich instytucji unijnych w ramach systemu EURDEP i RPMB.

Na podstawie pomiarów PMS, na stronie internetowej PAA, prezentowana jest, codziennie aktualizowana, mapa rozkładu mocy dawki promieniowania gamma w Polsce.EURDEP

Dane z bazy PMS w PAA są na bieżąco, automatycznie, pobierane do europejskiej bazy wymiany danych radiologicznych EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) i są dostępne na stronie tej organizacji.

System PMS (Permanent Monitoring Stations) został opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych przez duńską firmę (Greenwood Engineering). W oparciu o stacje PMS prowadzony jest krajowy monitoring radiacji w Polsce (13+2 stacji) oraz krajach nadbałtyckich (ok. 55 stacji).

TD-ELECTRONICS od 2015 roku dostarczył do Państwowej Agencji Atomistyki 15 stacji nowej generacji TDPMS3, które pracują w Suwałkach, Kielcach, Częstochowie i Katowicach. Pozostałe niebawem zostaną włączone w nowych lokalizacjach, jako kolejne stacje systemu PMS.

TDSG3_starePMSTD-ELECTRONICS na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w latach 2005 i 2006 przeprowadził głęboką modernizację sprzętową i programową Stacji PMS. Wówczas w ramach modernizacji opracowano i wdrożono całkowicie nową aparaturę pomiarową i oprogramowanie stacji:

 • TDSP – samodzielny spektrometr 512 kanałowy do współpracy z sondą NaI(Tl),
 • TDLG – samodzielną sondę GM do pomiaru mocy dawki [nSv/h],
 • energooszczędny komputer przemysłowy wraz z oprogramowaniem
 • komunikację podstawową opartą o kanał VPN i Internet
 • komunikację rezerwową opartą o modemy GPRS i własny APN,
 • TDS – samodzielny sterownik spełniający funkcję:
  • pomiaru temperatur z 3 czujników temperatury,
  • liczanie impulsów z deszczomierza,
  • system alarmowy,
  • system watchdog sterujący zasilaniem komputera, spektrometru, sondy GM i modemu,
  • pomiar napięcia i prądu pobieranego przez system,
 • system buforowego zasilania awaryjnego 12V w skład którego wchodzą:
  • zasilacz buforowy 230/12V,
  • akumulator 12V / 120Ah,

Cały system pobiera prąd 1,3A z 12V, co pozwala na pracę z akumulatora przez 4 dni, w przypadku zaniku zasilania sieciowego.
Zadaniem systemu jest pomiar przez poszczególne stacje PMS oraz przesyłanie zarchiwizowanych danych pomiarowych poprzez modem GPRS do komputera centralnego:

 • Spektrum promieniowania gamma w otoczeniu sondy NaJ(Tl),
 • Mocy dawki z sondy opartej o licznik GM,
 • Wielkości opadu z deszczomierza,
 • Temperatur: zewnętrznej, wewnątrz sondy NaJ(Tl) i szafy pomiarowej,

Ze starej stacji PMS pozostały:

 • domek pomiarowy,PMSdom
 • sonda scyntylacyjna NaI(Tl),
 • deszczomierz,