Polityka jakości ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby klienta. Wyznajemy zasadę, że urządzenie jest dla odbiorcy i jemu ma służyć oraz spełniać wszystkie jego oczekiwania i wymogi wynikające ze specyfiki danego obiektu, parametrów mierzonego medium oraz przyjętych przez użytkownika rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i technicznych.
Od pierwszego kontaktu uzgadniane są wszystkie, nawet najbardziej szczegółowe, parametry użytkowe urządzenia, warunki zabudowy i szczegóły oprogramowania. Uzgodnienia trwają tak długo, aż obie strony mają pewność co do jednoznaczności przyjętych rozwiązań.
TD-ELECTRONICS został wdrożony „Program zapewnienia jakości„, oparty na wymaganiach Ustawy Prawo Atomowe i ISO 9001zatwierdzony przez DOR PAA. Obejmuje on wszystkie etapy działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące począwszy od wstępnych uzgodnień, umowy, poprzez projektowanie, produkcje, testowanie, transport, aż do instalowania, uruchomienia, kontroli i badania szczelności oraz obmiaru dozymetrycznego, stosowania i serwisu u końcowego odbiorcy.
W zakresie ochrony radiologicznej przestrzegane są wszelkie polskie przepisy zawarte w Prawie Atomowym i dokumentach związanych.
Przy wdrażaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze stosowana jest zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable), czyli aby potencjalne narażenie pracowników było tak niskie, jak to jest realnie możliwe, przy zapewnieniu założonych parametrów jakości pomiaru, a limity użytkowe były możliwie najniższe w stosunku do dawek granicznych.

Program zapewnienia jakości stosowany jest do wszystkich wyrobów, także tych, nie zawierających źródeł promieniotwórczych.