Tomasz Dudek, właściciel firmy TD-ELECTRONICS jest magistrem inżynierem elektronikiem o specjalności aparatura elektroniczna. Posiada ponad 35 letnie doświadczenie w dziedzinie konstruowania, instalacji, uruchamiania, wdrażania i produkcji mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych, w tym izotopowych i spektrometrycznych oraz systemów o rozproszonej inteligencji.

Był zaangażowany w opracowanie aparatury pomiarowej oraz systemów, składających się z wielu urządzeń współpracujących ze sobą poprzez łącza szeregowe, modemowe, radiowe, GSM oraz sieć teleinformatyczną. Tworząc nowe urządzenia pomiarowe wykorzystuję aktualne zdobycze elektroniki i najnowsze technologie, łącząc je z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym.

Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1 nr. 157/2018.

Główne osiągnięcia i wdrożenia dokumentujące dorobek zawodowy oraz doświadczenie, poparte wykonanymi i wdrożonymi urządzeniami pomiarowymi:

(1998-…) TD-ELECTRONICS – stanowisko: Właściciel

 • Opracowanie i wdrożenie nowych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczychTDPMS3 działających w sieci wczesnego ostrzegania PAA.
 • Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do analizy widm spektrometrycznych ze starych i nowych stacji PMS.
 • Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji, analizy, akwizycji i transmisji danych z Ruchomego Laboratorium Spektrometrycznego.
 • Opracowanie i wdrożenie Stanowiska Dozymetrycznego TDSD-09G do pomiaru skażenia rąk i nóg.
 • Opracowanie i wdrożenie Miernika Zawartości Naturalnych Radionuklidów w Materiałach Budowlanych – TAZAR z sondą NaI(Tl) 3″ dla MITR Politechniki Łódzkiej,
 • Opracowanie i wdrożenie spektrometru wraz z sondą NaI(Tl) 3″ (monitora itrowego) dla IFPiLM w Warszawie,
 • Opracowanie i wdrożenie sond TDSG do pomiaru mocy dawki i spektrum gamma dla IMGW (krajowa sieć wczesnego ostrzegania IMGW – 9 stacji)
 • Wdrożenie sond do przemysłowej i terenowej radiometrii gamma (licencja ICHTJ)
 • Wdrożenie Mobilnej Bramki Dozymetrycznej (licencja ICHTJ),
 • Wdrożenie Sond do pomiaru Radonu w wodzie i powietrzu (licencja ICHTJ),
 • Wdrożenie Trawersującego Miernika Profilu Grubości Folii na podczerwień TDIR dla IMPiB Toruń,
 • Wdrożenie Trawersującego Miernika Profilu Grubości Folii TDGT dla PTS R. Awłasewicz Toruń,
 • Wdrożenie Mierników Gęstości Pianki TDGef (2 szt.) dla EUROFOAM Zgierz,
 • Opracowanie i oprogramowanie spektrometru do pomiaru skażenia beta próbek wypreparowanych z opadów atmosferycznych dla IMGW,
 • Opracowanie i oprogramowanie komputera i łączności GPRS Ruchomego Laboratorium pomiarów skażeń promieniotwórczych PAA,
 • Opracowanie i wdrożenie krajowej sieci wczesnego ostrzegania PAA opartej na zmodernizowanych stacjach PMS, w tym opracowanie spektrometru TDSP, sterownika TDSsondy TDLG, układu zasilania buforowego, zapewnienia transmisji GPRS i oprogramowania,
 • Serwisowanie krajowej sieci wczesnego ostrzegania opartego o stacje PMS,
 • Opracowanie i wdrożenie radiometrów spektrometrycznych TDR dla AM w Białymstoku,
 • Opracowanie i wdrożenie 4 sztuk spektrometrów promieniowania ALFA wraz z programem komputerowym do archiwizacji danych pomiarowych dla CLOR,
 • Oprogramowanie komputera PC do zbierania (poprzez połączenie bezpośrednie i modemowe) oraz archiwizowania mocy dawki promieniowania gamma z mierników SAPOS-90M dla MIOC (teraz w ofercie TDLG z programem ),
 • Modyfikacja oprogramowania spektrometrów AS-01 pracujących w stacjach ASS-500 (CLOR),
 • Wdrożenie izotopowych mierników grubości dla Huty Florian,
 • Wdrożenie inteligentnych sond izotopowych mierników gęstości (TDG) – dla kilkunastu cukrowni,
 • opracowanie i oprogramowanie trzech systemów alarmowych dla SAS (drugie miejsce na SECUREX’99),
 • opracowanie programu Miernika Parametrów Centrali Telefonicznej dla TeleComp,
 • opracowanie Sterownika mobilnego robota dla PJWSTK,
 • opracowanie i oprogramowanie Miernika Współczynnika Płynięcia dla PLASTOR,
 • opracowanie sterowania i oprogramowania zrywarki dla PLASTOR,
 • interfejs pomiarowy do maszyny CINCINATI dla PLASTOR,

(2001-2004) TeleComp – stanowisko: Główny Konstruktor

 • Nadzór opracowania i wdrożenie Analizatora TC do pomiaru linii ISDN, xDSL do 12MHz (opracowanie karty PCI),
 • opracowanie i oprogramowanie systemu bilingowego do central Siemens Office Point (1500 szt),
 • wdrożenie w firmie Systemu ISO 9001:2000,
 • projekt i wdrożenie sieci teleinformatycznej dla Sądu Okręgowego w W-wie (ok. 1000 punktów logicznych),
 • nadzór produkcji, uruchomienia i serwisu urządzeń pomiarowych,

(1997-1998) POLON-IZOT – stanowisko: Główny Inżynier

(1992-1996) INVESTEL INT. – stanowisko: Inżynier konstruktor

(1990-1991) ELPOL S.A. – stanowisko: Inżynier konstruktor

 • instalacja i uruchomienie sieci EWN w Jordanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Syrii, (teraz w ofercie -> TDLG)
 • nadzór nad uruchomieniem sieci EWN w Polsce, (teraz w ofercie -> TDLG)

(1984-1990) Zakład Techniki Jądrowej POLON – stanowisko: Kierownik Zespołu Konstrukcyjnego

 • wdrożenie mierników zapylenia powietrza IMIZ,
 • opracowanie i oprogramowanie mierników skażenia atmosfery SAPOS-90M i sieci wczesnego ostrzegania (EWN), (teraz w ofercie -> TDLG)
 • opracowanie i oprogramowanie mierników SAPOS-90, (teraz w ofercie -> TDSP)
 • opracowanie i oprogramowanie czterokanałowego analizatora AZAR-90, (teraz w ofercie -> TDSP)
 • instalacja sieci EWN w Syrii, (teraz w ofercie -> TDLG)
 • nadzór nad instalacją i rozruchem urządzeń w Polsce, NRD, Bułgarii. (teraz w ofercie -> TDLG)

WYKSZTAŁCENIE

 • 1978-1983 Politechnika Warszawska w Warszawie
  • Absolwent Wydziału Elektroniki, Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej Specjalność: Aparatura Elektroniczna (Praca dyplomowa: „Oprogramowanie wielokanałowego analizatora amplitudy na bazie minikomputera MERA-60”)
 • 1973-1978 Technikum Elektroniczne w Warszawie ul. Gen. Zajączka –
  • Specjalność: Aparatura Elektroniczna