TD-Electronics > Wszystkie produkty > Aparatura laboratoryjna > Spektrometr ALFA

Spektrometr ALFA

Sonda ALFA-1 służy do pomiaru aktywności promieniowania alfa. Jest ona przeznaczona do współpracy z programem ALFA zainstalowanym na komputerze klasy PC. Program może współpracować z czterema sondami ALFA-1 (poprzez interfejs RS-485).

 

 

 

 

W górnej części obudowy sondy ALFA-1 znajduje się komora pomiarowa, do której, poprzez zdejmowaną pokrywę, wkładana jest komora scyntylacyjna zawierająca badaną próbkę. Błyski świetlne z komory scyntylacyjnej, przekształcane są na impulsy elektryczne przez fotopowielacz.ALFA_program
W dolnej części obudowy sondy alfa umieszczona jest elektronika sondy, która spełnia następujące funkcje:
– dostarcza, zadane parametrycznie, napięcie zasilające poszczególne elektrody fotopowielacza,
– kształtuje i wzmacnia, z zadanym parametrycznie wzmocnieniem, sygnały impulsowe z fotopowielacza,
– rejestruje wzmocnione impulsy, których amplituda jest większa niż zadany parametrycznie próg dyskryminacji, w postaci widma 2048-kanałowego,
– zlicza impulsy w zadanym parametrycznie czasie pomiaru i z zadaną parametrycznie liczbą repetycji,
– przesyła do komputera poprzez łącze szeregowe (RS-485 lub RS-232):
– aktualną ilość zliczeń,
– zarchiwizowaną ilość zliczeń,
– zmierzone widmo sygnału,
– parametry pracy.
Parametry pracy urządzenia mogą być czytane oraz zmieniane zdalnie z programu komputerowego. Parametrami tymi są:
– czas pomiaru,
– ilość powtórzeń pomiarów,
– napięcie zasilające fotopowielacz,
– napięcie progu dyskryminacji,
– wzmocnienie zgrubne i precyzyjne.
Program ALFA umożliwia:
– współpracę z maksimum 4 sondami ALFA-1
– zdalne zadawanie parametrów pracy poszczególnych sond,
– zbieranie uzyskanych przez nie danych pomiarowych,
– archiwizację danych pomiarowych w bazie danych,
– wizualizację na monitorze komputera zarchiwizowanych danych pomiarowych w postaci cyfrowej,
– wydruk raportów z przeprowadzonych pomiarów.