TD-Electronics > Wszystkie produkty > Pomiary przemysłowe > Typoszereg Izotopowych Mierników TDI

Typoszereg Izotopowych Mierników TDI

Pomiary Izotopowe realizowane są poprzez mierniki z typoszeregu TDI.
Są to mierniki zawierające źródło promieniotwórcze oraz detektor promieniowania jonizującego.

W zależności od zastosowanej metody pomiaru, mogą to być mierniki absorpcyjne, odbiciowe (rozproszeniowe) lub fluorescencyjne.

Na mierniki typoszeregu TDI firma „TD-ELECTRONICS Tomasz Dudek” posiada, wydane zgodnie z Ustawą „Prawo Atomowe”, przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwolenia:

 • D-17139 – na wykonywanie działalności polegającej na instalowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 • D-17158 – na wykonywanie działalności polegającej na produkowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 • D-17161 – na wykonywanie działalności polegającej na obrocie źródłami promieniotwórczymi i urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze.

Przy pomocy mierników z typoszeregu TDI możliwy jest pomiar:

 • TDI-xx-GT – Grubości lub gramatury trawersujący
 • TDI-xx-GR – Grubości lub gramatury stacjonarny
 • TDI-xx-GE – Gęstości lub stężenia w rurze
 • TDI-xx-GZ – Gęstości i stężenia w zbiorniku
 • TDI-xx-OG – Grubości, gęstości i stężenia odbiciowy
 • TDI-xx-WA – Masy na przenośnikach
 • TDI-xx-PL – Poziomu – liniowy
 • TDI-xx-PP – Poziomu – punktowy
 • TDI-xx-SF – Analizy składu medium i grubości pokryć

Typoszereg izotopowych urządzeń pomiarowych TDI produkcji TD-ELECTRONICS oznaczany jest w następujący sposób:

TDI-Am1-WA-D1-1234
..| ||| || || ||||— numer wykonania
..| ||| || ||——– typ detektora
..| ||| || |——— rodzaj detektora
..| ||| ||———– nazwa urządzenia
..| |||————– ilość źródeł (1 – można opuścić)
..| ||————— rodzaj źródła
..|—————— dla urządzeń zawierających źródło promieniowania

Rodzaj źródła promieniotwórczego:

 • Am – Ameryk (241Am),
 • Cs – Cez (137Cs),
 • Co – Kobalt (60Co),
 • Kr – Krypton (85Kr),
 • Cd – Kadm (109Cd),
 • Pm – Promet (147Pm),
 • Sr – Stront (90Sr),
 • X – lampa RTG.

Nazwa urządzenia:

 • GR – miernik grubości lub gramatury stacjonarny (grubościomierz, gramaturomierz),
 • GT – miernik grubości lub gramatury trawersujący (grubościomierz, gramaturomierz),
 • GE – miernik gęstości lub stężenia do instalacji na rurze (gęstościomierz),
 • GZ – miernik gęstości lub stężenia do instalacji w/na zbiorniku (gęstościomierz),
 • WA – waga taśmociągowa (miernik masy na przenośniku taśmowym lub ślimakowym),
 • PL – miernik poziomu – liniowy (poziomomierz),
 • PP – miernik poziomu – punktowy (przekaźnik poziomu),
 • OG – odbiciowy (rozproszeniowy) miernik grubości, gramatury, lub gęstości,
 • SF – spektrometr fluorescencyjny (radiometryczny analizator rentgenowski).

Rodzaj detektora:

 • K – Komora jonizacyjna,
 • S – Scyntylator,
 • G – licznik GM,
 • P – licznik proporcjonalny,
 • A – półprzewodnikowy.

Na przykład:
TDI-Kr-GT-K1-1000,
oznacza:

 • TDI – wyprodukowany przez TD-ELECTRONICS (TD) miernik zawierający źródło izotopowe (I)
 • Kr – ze źródłem 85Kr
 • GT – Trawersujący miernik gramatury lub grubości (grubościomierz, gramaturomierz)
 • K – z komorą jonizacyjną jako detektor
 • 1000 – o numerze wykonania 1000.